דפי התווים translation | Hebrew-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
דפי התווים n.
sheet music

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"דפי התווים": examples and translations in context
הם גנבו את דפי התווים שלי והשתמשו בהם כנייר טואלט. They stole my sheet music and used it for toilet paper.
אבל מה הקטע של דפי התווים זיהיתי אותו ברגע שראיתי אותו?. But what's the deal with the sheet music? I recognized it as soon as I saw it.
אנשי מוזיקת דפי התווים התנגדו להקלטות. The sheet music people resisted the recordings.
אבל כיצד זה קורה? האם ראיתם אותו הופך את דפי התווים? But how does it happen? Did you see him turning pages in the score?
אבל מה הקטע של דפי התווים? But what's the deal with the sheet music?
דפי התווים שלי הילדים שלי. What about all my sheet music?
See how “דפי התווים” is translated from Hebrew to English with more examples in context
See also:

הפחתה, הנאה

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising