בכירים בממשל translation | Hebrew-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
בכירים בממשל n.
high-ranking officials ; high-ranking government officials ; senior administration officials

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way
"בכירים בממשל": examples and translations in context
ווריק אירגן פגישות עם בכירים בממשל ובקהילת העסקים. Warrick has set us up some meetings with high-ranking members of his government.
בשעה 10:30 ביום רביעי יצאה קבוצה של בכירים בממשל לסיור במעבדות הגנת החלל"של "בנפורד. At 1030 hours, Wednesday, a group of government officials began a tour of the Benford Space Defence lab.
פקיד זוטר בממשל המקסיקני יכול להביך הרבה מאוד בכירים. Could embarrass a lot of powerful people on both sides of the border.
See how “בכירים בממשל” is translated from Hebrew to English with more examples in context
Collaborative Dictionary     Hebrew-English
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising