בזק translation | Hebrew-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
בזק
flash n.
אולי אתה בזק בחורים ו לקחת אותם לכל מה שהם שווים Maybe you flash guys and take them for all they're worth
מייגן קאר דווח מת עם כונן בזק מצא ברשותה. Megan Carr was reported dead with a flash drive found in her possession.
lightning n.
ויש לו אורות בזק שיוצאות מעיניו. And he's got lightning bolts shooting out of his eyes.
בליץ", או "מלחמת בזק", זו אסטרטגיה" שפותחה ע"י הגרמנים במלה"ע השנייה. "Blitzkrieg,"or "lightning war,"was a strategy pioneered by the Germans in World War Il.
Other examples in context
ולפני שידעתי שיש בזק של אור. And before I knew there was a flash of light.
הוא בזק קורטוב מלח על הביצה השלוקה. He put a touch of salt on a boiled egg.
See more translations and examples in context for "בזק" or search for more phrases including "בזק": "תצלום בזק", "תצלומי בזק"
בזק n.
flash ; lightning ; Bezeq
Bezeq est un opérateur téléphonique et internet en Israel

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

Advertising