בְּכָל זֹאת translation | Hebrew-English dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images Context
בְּכָל זֹאת
still adv.
ואתה מבין שעלי לנסות בכל זאת? And do you understand that I still have to try?
זוהו שגיאות נתונים האם ברצונך להמשיך בכל זאת? Data errors have been detected. Do you still want to continue?
anyway adv.
כנראה שאני אנסה להשתכר בכל זאת. I guess I'd better try to get drunk anyway.
החנינה עברה אבל תכננתי לצאת בכל זאת. Parole came through, but I'd have got out anyway.
though adv.
אני אצטרך להריץ בדיקה כימית בכל זאת I'll need to run a chem analysis, though.
אצטרך לבקש את עזרתך בכל זאת. I'll have to ask your help though.
More translations in context: nonetheless adv., nevertheless adv. ...
See more translations and examples in context for "בְּכָל זֹאת" or search for more phrases including "בְּכָל זֹאת": "בכל זאת היית", "בכל זאת הייתי"
בְּכָל זֹאת adv.
still

Additional comments:

To ensure the quality of comments, you need to be connected. It’s easy and only takes a few seconds
Or Sign up/login to Reverso account

Collaborative Dictionary     Hebrew-English
adv.
let alone
adv.
all the time; always
exp.
everything ; all there is
adv.
all this time; this whole time
To add entries to your own vocabulary, become a member of Reverso community or login if you are already a member. It's easy and only takes a few seconds:
Or sign up in the traditional way

head
  • Create your own vocabulary list
  • Contribute to the Collaborative Dictionary
  • Improve and share your linguistic knowledge
Advertising