return translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

return

  
I   
      vi  
[person]  
返 回   [fănhuí]  
I returned to my hotel.      我 返 回 到 我 住 的 酒 店 。  
[situation, symptom]   再 出 现
[zàichūxiàn]  
If the pain returns, repeat the treatment.      如 果 疼 痛 再 出 现 , 则 重 复 疗 程 。  
II   
      vt  
1      [+something borrowed or stolen]   归 还   [guīhuán]  
He returned her passport.      他 归 还 了 她 的 护 照 。  
2      [+favour, feeling, greeting]      [huí]  
3      (LAW)  
  [+verdict]  
裁 决   [cáijué]  
4      (POL)  
  [+candidate]  
当 选   [dāngxuăn]  
5      [+ball]   回 传   [huíchuán]  
III   
      n  
1    s   [+of person]   返 回   [fănhuí]  
2    s   [+of something borrowed or stolen]   归 还   [guīhuán]  
3    s     (to activity, to a state)    回 到   [huídào]  
4    c/u     (ECON, from land, shares, investment)   盈 利   [yínglì]  
5    s   [+of merchandise]   退 货   [tuìhuò]  
6    u     (COMPUT, key)   回 车 键   [huíchējiàn]  
IV   
   returns  
      n pl     (COMM)   利 润   [lìrùn]  
in return (for)      作 为 ( 对 . . . ) 的 回 报  
by return of post      请 即 赐 复  
many happy returns (of the day)!      生 日 快 乐 !  
V   
      cpd  
1      (BRIT)  
[journey, ticket]  
往 返   [wăngfăn]  
2    [match]     (BRIT)   回 访   [huífăng]  


day return     (BRIT)  
      n   c     (ticket)   当 天 来 回 的 车 票   [dāngtiān láihuí de chēpiào]   美 = round trip ticket   美 = round trip ticket  
return to  
      vt fus  
1      [+consciousness, power]   恢 复   [huīfù]  
2      [+subject, activity]   回 到   [huídào]  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising