paper translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

paper

  
I   
      n  
1    u      [zhĭ]  
2    c   , newspaper   报 纸   [bàozhĭ]  
3    c     (exam)   试 卷   [shìjuàn]  
4    c     (academic essay, spoken)   论 文   [lùnwén]     (written)    文 章 [wénzhāng]  
5    c     (official report)   文 件   [wénjiàn]  
6    u     (wallpaper)   壁 纸   [bìzhĭ]  
II   
      adj  
[hat, aeroplane, cup, plate, towel]  
纸 制 的   [zhĭzhì de]  
III   
      vt  
  [+room]  
贴 壁 纸 于   [tiē bìzhĭ yú]  
IV   
   papers  
      n pl  
1    , identity papers   身 份 证 件   [shēnfèn zhèngjiàn]  
2      (documents)   文 件   [wénjiàn]  
a piece of paper        (odd bit)   一 张 纸     (sheet)   一 张 纸  
to put sth down on paper      把 某 事 写 下 来  


paper bag  
      n   c   纸 制 购 物 袋   [zhĭzhì gòuwùdài]  
paper clip  
      n   c   回 形 针   [huíxíngzhēn]  
paper handkerchief  
      n   c   面 巾 纸   [miànjīnzhĭ]  
paper hanky   inf  
      n   c   面 巾 纸   [miànjīnzhĭ]  
scrap paper  
      n   u   废 纸   [fèizhĭ]  
a piece of scrap paper      一 张 废 纸  
tissue paper  
      n   u   绵 纸   [miánzhĭ]  
toilet paper  
      n   u   卫 生 纸   [wèishēngzhĭ]  
wrapping paper  
      n   u     (brown)    牛 皮 纸   [niúpízhĭ]     (gift wrap)   包 装 纸   [bāozhuāngzhĭ]  
writing paper  
      n   u   信 纸   [xìnzhĭ]  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

Advertising