art translation | English-Chinese dictionary

Search also in: Web News Encyclopedia Images
Collins

art

  
I   
      n  
1    u     (paintings, sculpture etc)   艺 术   [yìshù]  
an exhibition of modern art      一 场 现 代 艺 术 展  
2    u     (activity of drawing, painting etc)   美 术   [mĕishù]  
I've never been any good at art.      我 一 向 对 美 术 不 在 行 。  
3    c     (skill)   技 艺   [jìyì]  
II   
      cpd  
[exhibition, collection, student]  
艺 术   [yìshù]  
III   
   arts  
      n pl  
1    the arts        (creative activities)   艺 术 活 动
[yìshù huódòng]  
a patron of the arts      一 位 艺 术 活 动 赞 助 人  
2      (in education)    文 科   [wénkē]  
IV   
      cpd  
arts      [graduate, student, course]   文 科
[wénkē]  
work of art      艺 术 品  
the art of survival      生 存 的 技 巧  


art college  
      n   c   美 术 学 院   [mĕishù xuéyuàn]  
art gallery  
      n   c  
1      (large, national)    美 术 馆   [mĕishùguăn]  
2      (small, private)    画 廊   [huàláng]  
art school  
      n       art college  
fine art  
      n   u   , fine arts   美 术   [mĕishù]  
he's got it down to a fine art      他 对 此 游 刃 有 余  
martial art  
      n   c   武 术   [wŭshù]  
the martial arts      武 术  
Translation English - Chinese Collins Dictionary  
Add your entry in the Collaborative Dictionary.

head
  • Create your own vocabulary list
  • Contribute to the Collaborative Dictionary
  • Improve and share your linguistic knowledge
Advertising